V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội

Tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội

             Ngày 16/4/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 934/SLĐTBXH-VP VỀ VIỆC tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, cụ thể như sau:  

1. Tiếp tục thực hiện các nội dung tại Công văn số 827/SLĐTBXH-VP ngày 01/4/2020 của Sở về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đến hết ngày 22/4/2020 và sẽ có điều chỉnh tùy theo diễn biến của tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. 

2. Quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, không chủ quan, mất cảnh giác, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng.

3. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao các đơn vị khẩn trương, kịp thời tham mưu việc hỗ trợ an sinh xã hội theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, để Sở sớm trình UBND tỉnh xem xét, ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện.

Tải tại đây

Đặng Anh Thảo, Phó Chánh Văn phòng