V/v thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

V/v thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư 

Ngày 16/4/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 936/SLĐTBXH-VP về việc thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

Tải tại đây