Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Sở Lao động - TBXH

Tải tại đây