Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa,

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Tải tại đây